Spirit Animals 

Står du i en situation hvor du godt kunne bruge noget vejledning, følelsesmæssig støtte, finde ro i sindet eller finde den dybere mening med en problemlemstilling, så kan du søge hjælp og vejledning hos vores allesammens Spirit Animals.

Spirit Animals har på mange måder de samme opgaver som vores guider/hjælpere som befinder sig på den anden side.

De guider og vejleder os, specielt hvis vi står over for svære beslutninger eller har brug for en ven, der altid er med os.

De er ikke iblandt os i fysisk form, men i sjælelig og de er altid parate til at hjælpe os på alle plan.

Der er forskellige niveauer af spirit animals.

Det første og øverste niveau er:POWER SPIRIT ANIMALS

Det er dyreånder, der bliver hos os for livet.

Man behøver ikke trække et kort eller tænke videre over hvilket dyr det mon er, for det ved man bare, da de har en helt speciel betydning for en.

F.eks pga den personlige forbindelse der er til dette dyr og den forbindelse har man haft igennem længere tid og måske endda helt siden sin barndom.

Det kan være et dyr du altid har været fascineret af, pga deres udseende, styrke, muligvis fra en tegneserie/film eller en du så i en zoo.

Uanset hvilket dyr det er, så er det et der viser sig med jævne mellemrum.

Dette dyr passer med din personlighed og egenskaber, det er med dig hele livet for at beskytte dig og guide dig gennem din sjæls rejse.

Det andet niveau er:


ANIMAL SPIRIT GUIDES

Det er de dyre guider, der kommer ind i dit liv, når du har behov for hjælp, pga forskellige omstændigheder.

F.eks. en personlig transformation, en krise, starten eller afslutningen på et forhold/venskab, en spirituel opvågning, du har brug for et svar, vejledning, viden, indsigt, eller du forsøger at manifestere dine ønsker, så er der en specifik dyreånds guide, der er parat til at hjælpe dig, med dine personlige omstændigheder.

Der er 100 forskellige dyreguider at vælge imellem, og hvilken af de 100 du har behov for hjælp fra, kommer an på hvilke råd/hjælp du har mest behov for.


SÅDAN FINDER DU DIT DYR:

Det er din personlige dyreguide og det er derfor også dig der skal skabe forbindelsen og finde ud af hvem det er. Du skal derfor vælge et tal mellem 1 og 100 og hvordan man gør det, kan du læse her neden under.

Det er derfor første step.

Det gøres på denne måde:

- Spil noget afslappende meditationsmusik.

- Sid et roligt sted gerne udenfor hvis det er muligt

- Eller sid indendørs med et tændt stearinlys, i stilhed……det er dit valg.

Slap derefter af, tøm hovedet, og sig inde i dig selv:

"Jeg er forbundet med naturen, fortæl mig venligst hvilket nummer min dyre guide har, det dyr der kan hjælpe mig bedst muligt med min nuværende problemstilling som er…………..

Det FØRSTE nummer, som dukker op (det kan være du ser det for dit indre øje, eller måske hører du det) er nummeret på det dyr der rækker hånden ud til dig.


Bemærk venligst:

Hvis du bare vælger dit yndlingsnummer, et lykketal eller et nummer som f.eks din fødselsdag, jubilæum osv. gør du dig selv en bjørnetjeneste, for det er højst sandsynligt ikke din guide, men dit sind der forsøger at finde en sammenhæng. Lad nummeret komme “ud af det blå", åben dit sind og lad det dyr der har de evner du søger, række hånden ud til dig.  

Det er vigtigt at bemærke, at uanset hvilket nummer du ender ud med, så er det den rigtige dyre guide der har valgt dig, det skal du ikke være i tvivl om.


Skriv det nummer som du fik, til os i en email og indenfor en uge vil du modtage en udførlig beskrivelse af hvilket dyr der er dit spirit animal og meget andet information.

Du vil blandt andet få en beskrivelse af:

- Hvilke personlige karakteristika man har, hvis man har det dyr som guide.

- Hvilke fordele der er ved at have den guide.

- Hvad du skal gøre i forhold til problemstillinger.

- Hvordan du selv kontakter din guide.

- Hvilken krystal der passer med det dyr mm.


VED DU ALLEREDE HVILKET DYR DET ER:

Hvis du føler, at et bestemt dyr bliver ved med at dukke op, uanset hvor du går, eller du har følelsen af at et bestemt dyr forsøger at fortælle dig noget, så kan det meget vel være et tegn på, at en dyre guide gerne vil i kontakt med dig, fordi den har et vigtigt budskab til dig.

Har man tilbagevendende drømme, ser en bestemt type dyr alle mulige steder, ofte tænker på det, så er det ikke tilfældigt, men en håndsrækning fra din helt personlige guide.

Vil du gerne vide hvad det budskab er, så vil vi hellere end gerne videreformidle det til dig.


Vi sender dig en e-mail eller en fysisk kopi (efter eget valg) hvor du kan læse hvad det er, at din guide forsøger at fortælle.

Denne beskrivelse vil blandt andet være om:

  • Hvilke fordele der er ved at have lige det dyr som guide

  • Gode råd fra din guide

  • Fakta

  • Hvordan du er som person mm.

Du må meget gerne oplyse om det er et dyr du føler du har haft en tilknytning til hele livet, eller om det er et der er dukket op her for nylig.

Vi kan lave en læsning uanset hvor længe du har haft forbindelsen, men det har betydning for om det er en såkaldt guide der kun er der for en periode, eller om det er et power animal der er med dig for livet.

Hos Spiritual Academy ser vi det som vores fornemmeste opgave at guide dig så du kan leve et lykkeligt liv i overflod og opnå alle de resultater og drømme som du ønsker.


PRIS:

Vil du gerne have en udførlig guide med alle detaljer om dit spirit animal, så betal 239 kr til

Mobile Pay nummer: 22 19 63 85, navnet er Paul Kepner.


Send dit tal samt navn eller hvilket dyr du føler der har et budskab i en email og så hører du fra os inden for en uge.


Det at vide hvem ens spirit animal er, giver en rigtig dejlig tryghed, det er som at have en rigtig god ven ved sin side, som man altid kan “ringe” til hvis man har brug for hjælp eller vejledning.

Det kan ikke rigtig beskrives med ord, men skal opleves.


AAA

ENGLISH BBBB

Spirit Animals 

If you're in a situation where you could use some guidance, emotional support, need peace of mind, or trying to find the deeper meaning to a problem or issue in your life. We can help you seek and find guidance from our Spirit Animals.

Spirit Animals have in many ways the same tasks as our guides/helpers who are on the other side.

They can guide and direct us in various ways, especially if we are faced with difficult decisions or need a friend who is always with us.

They are not among us in physical form, but in spiritual form and they are always ready to help us on all levels.

There are different levels of spirit animals.

The first and top level is the:


POWER SPIRIT ANIMALS

It is animal spirits that stay with us for life.

You do not need to draw a card or think about which animal it is, because you just know, they have a very special meaning to you and you feel they have been a part of your life all along.

For example: because of the personal connection to this animal and the connection you have had for a long time, perhaps even since your childhood.

It could be an animal you've always been fascinated by. Maybe because of their looks, strengths & qualities, possibly from a cartoon/movie, or possibly just one you saw in a zoo and you have felt a connection to.

Whatever animal it is, it's one that shows up and reveals itself regularly.

This animal matches your personality and characteristics, it is with you throughout your life to protect you and guide you through your soul's journey.

The second level is:


ANIMAL SPIRIT GUIDES

These are the Animal spirit guides that come into your life when you need help during a specific chapter of your life, due to various circumstances and situations.

Example: a personal transition in life, a crisis, the start or end of a relationship/friendship, a spiritual awakening, you need an answer to help you understand something better, guidance/direction, knowledge, insight, or you are trying to manifest your desires. Then there's a specific animal spirit guide that is ready to help you with your personal circumstances.

There are 100 different animal spirit guides to choose from. And, which one of the animal spirit guides you need help from depends on what advice, help, guidance, ect. you need most at the present moment.


HOW TO FIND YOUR SPIRIT ANIMAL:

It is your personal animal guide and it is therefore also you who must make the connection and find out who it is. You must therefore choose a number between 1 and 100 and you can read how to do so below.

- Play some relaxing meditation music.

- Sit somewhere quiet, preferably outside if possible

- Or sit indoors with a lit candle, in silence……it's your choice.

Then relax, clear your head, and say to yourself:

"I am connected to all of nature, please tell me what number my animal guide has, the animal that can best help me with my current problem which is…………..

The FIRST number that appears (you may see it with your inner eye, or you may hear it) is the number of the animal reaching out to you and is the one who is best suited to help you now.

* Please note:

If you just choose your favorite number, a lucky number or a number such as your birthday, anniversary, etc. you are doing yourself a disservice, because it is most likely not your guide but your mind that is trying to find a connection. Let the number come to you "out of the blue", open your mind and let the animal that has the abilities you are looking for reach out to you.

It is important to note that regardless of which number you end up with, it is the right spirit animal guide that has chosen you, and you should have no doubts about that.

After you send the number you have chosen, in an email, then within one week you will receive a detailed description of which animal is your spirit animal and much more informative detailed information to help you in all aspects of your life

Among other things, you will get a description of :

- What personal characteristics you have in common with that animal as your guide.

- What are the benefits of having that guide.

- What you must do in relation to solve those problems or issues.

- How to contact your guide yourself.

- Which tools and crystal goes with that animal, etc.


DO YOU ALREADY KNOW WHICH ANIMAL IT IS:

If you feel that a certain animal keeps appearing no matter where you go, or you have the feeling that a certain animal is trying to tell you something, then it may very well be a sign that an animal guide is trying to contact you because it has an important message for you and wants to offer you guidance.

If you have recurring dreams, see a certain type of animal in all sorts of places, often think about it, then it is not by chance, but a helping hand from your very personal animal spirit guide.

If you would like to know what that message is, we would be more than happy to pass it on to you.

We will send you an e-mail or a physical copy (of your choice) where you can read what it is that your guide is trying to tell.

This description will, among other things, be about :

  • The advantages of having that particular animal as your guide

  • Helpful advice from your guide

  • Unique facts about that animal

  • What you can do to better your circumstances

  • How you are as a person, etc.

You are very welcome to state whether it is an animal you feel you have had an connection to all your life, or whether it is one that has appeared quite often to you recently.

We can do a reading regardless of how long you have had that connection to that animal spirit guide, but it is important for you to inform us whether it's an animal guide you're seeking, who is only there for a period of time, a chapter of your life - or, whether it's a power animal spirit, who is with you for life, and you feel "IS" your Spirit animal.

At Spiritual Academy, we see it as our noblest task to guide you so that you can live a happy, exciting life of abundance and achieve all the results, dreams, and desires that you want to manifest in your life.


CHRISTMAS ~ SPECIALTY:

Since it's Christmas and New Year's, and a time for giving gifts. You can get a reading for a really cheap price right now. For a limited time, it's only • DKK 239.

You can also use it as a gift for a loved-one, a friend, co-worker, or somebody who loves animals that you know ! But, please remember that it's important that THEY choose the number themselves, you don't have to let them know what the number is for 

If you would like a detailed guide with all the information about your spirit animal, then you can contact us with the chosen number, or, the animal you feel is your "Spirit Animal" - Then just pay only DKK 239 - 35$ - 32 Euro.

Mobile Pay number: 22 19 63 85, the name is Paul Kepner.

When you send your number and name or which animal you feel has a message, in an email, you will hear from us within one week.

Knowing who your spirit animal gives you a comfortable sense of security. It's like having a really good friend at your side who you can always call-upon when you need help or guidance.

This unique experience cannot truly be explained in words, but must be experienced to fully see the impact it will have in making your life different on a whole new level, with a better, brand new perspective on your future.

Thank you sincerely,

Paul and Heidi Kepner