DANSK

DANSK     ORD

Om os

Hvem er Spiritual Academy

Det at navigere rundt online, er så dejligt nemt og bekvemt, men det kan samtidigt også være rigtig svært at fornemme hvordan personerne bag selve siden er. Derfor vil vi gerne invitere dig ind hos Spiritual Academy, så du kan lære os lidt bedre at kende. Så hvem er vi egentlig.

Spiritual Academy ledes af Paul og Heidi Kepner.

Heidi Kepner er uddannet clairvoyant i 2005, dyreterapeut i 2005 og reiki healer i 2007. Heidi har arbejdet indenfor den spirituelle verden siden hendes uddannelse sluttede, og har arbejdet både nationalt og internationalt. Heidis spids kompetance er generalt at forstå din situation, forstå dig som menneske og ellers gøre alt, for at du kommer godt videre, på din vej. Det være sig ved hjælp af clairvoyance, healing, telepati, undervisning eller bare en god en til en samtale. 

Paul Kepner er fra New York og har specialiseret sig indenfor healing og de universelle love og ved en masse om de emner. Paul er den filosoferende type, der i ugevis kan gå og tænke over hvordan vores reaktioner påvirker vores liv. Hvordan vi kan ændre det, blot ved hjælp af vores tanker og reaktionsmønstre og derefter videreformidle ovenstående så andre kan drage nytte af den viden.

Vi brænder også for at hjælpe dyrene på alle omrader. Dyr er det bedste og deres kærlighed og glæde kan ikke sammenlignes med noget andet. Vi har selv glæden af de to overforkælede hunde Zeke og Nana. 

Vores aller fornemmeste opgave er at møde dig uanset hvor du befinder dig, fysisk eller mentalt. Vores primære formål at hjælpe dig til at blive en stærkere udgave af dig selv. Lære dig at se dit eget kæmpe store potentiale og guide dig i den rigtige retning.

Det kan gøres på mange forskellige måder. F eks ved at deltage i en af vores workshops, tage en uddannelse, få lavet en clairvoyance eller noget helt fjerde.

Vi møder vores kunder og klienter lige præcis der hvor de er i deres liv. Ingen ønsker eller problemer er for store eller for små og ingen skal føle sig mindre betydningsfulde end andre. For hos os, er der plads til alle.

Uanset baggrund og forkundskaber, indkomst eller mangel på tro på sig selv, så får du her chancen for at vise dit fulde potentiale og vi ser det som vores kæmpe store privilegium, at vi må følge dig på din vej videre.

Vi har ikke nogen vanvittigt høje priser, uanset ydelse, og det er et helt bevidst valg vi har taget. Vi lægger meget mere vægt på at fokusere på dig som person, end på hvor meget vi kan tjene. Det kan måske lyde så frelst, men vi vil bare gerne have lov til at give alle en fair chance.

Vi er begge utroligt imødekommende og vil gøre alt hvad der står i vores magt for at du får den bedste oplevelse når du besøger vores skole.

Finder du ikke svar på det du søger, så er du altid mere end velkommen til at kontakte os.

Rigtig hjertelig velkommen til Spiritual Academy.

DANSK

ENGLISH            ORD  

Who is Spiritual Academy 

Navigating around online can be so easy and convenient, but at the same time it can also be really difficult to get a sense of what the people behind the site are like. 
That is why we would like to invite you to Spiritual Academy so that you can get to know us a little better. 

So who are we really ?
Spiritual Academy is led by Paul and Heidi Kepner. 
Heidi was trained as a clairvoyant in 2005, an animal therapist in 2005 and a reiki master healer in 2007. Heidi has worked within the spiritual world since her education ended, and has worked both nationally and internationally. Heidi's top goal is to understand your situation, understand you as a person and do everything to ensure that you progress well on your path. 

Paul is from New York and specializes in healing and the universal laws and knows a lot about those subjects. Paul is the philosophizing type who can spend weeks thinking about how our reactions affect our lives. How we can change it, just with the help of our thoughts and reaction patterns and then pass on the advice, so others can benefit from that knowledge. 

We are also passionate about helping animals in all areas. Animals are the best and their love and joy cannot be compared to anything else. We ourselves have the pleasure of two over spoiled dogs, Zeke and Nana. Not to mention all the cats, mice, fish, reptiles, rabbits, horses, goats, that we have had and have. 

Our most noble task is to meet you regardless of where you are, physically or mentally. Our primary purpose is to help you become a stronger, more authentic version of yourself. Teach you to see all of the enormous potential and abilities you have, and to guide you in the right direction, so you can accomplish your goals, with a new outlook on life. 

This can be done in many different ways. For example, by participating in one of our workshops, taking an education, having a clairvoyance done, helping you raise your capabilities and awareness. 
We meet our customers and clients exactly where they are in their lives. No desire or problem is to big or too small, and no one should feel less important than others. 
We have teaching abilities unlike any others, and we can therefor help you realize how much power you have.
Regardless of background and prior knowledge, income or lack of self belief, here you get the chance to show your full potential and we see it as a huge privilege and honor, that we can help you forward, move in a new direction in life. 

We do not have crazy high prices, regardless of performance, and this is a completely conscious decision we have made. We place much emphasis on focusing on you as a person, more than how much we can earn. It might sound unreal, but we just want to be able to give everyone a fair chance. 

We are both incredibly friendly, easy to talk with, down to earth, and we do everything to ensure that you have the best experience when you visit our school. 
If you do not find an answer to what you are looking for, you are always more than welcome to contact us: heidi300173@gmail.com 
We do everything we can to make you feel comfortable and reassured at Spiritual Academy.